Bảng thức tỉnh đồng hành vltk mobile

nguyen-lieu-thuc-tinh-dong-hanh

Cập nhật bảng thức tỉnh đồng hành vltk mobile cho các Anh/Em nào cần. Thức tỉnh đồng hành là một tính năng cực kỳ hữu ích sẽ giúp đồng hành hỗ trợ cho nhân vật của bạn được nâng cấp được sức mạnh, dễ dàng vượt qua các phó bản đặc biệt.

Danh sách thức tỉnh đồng hành Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

ĐỒNG HÀNH ĐỒNG HÀNH CẦN THỨC TỈNH
Độc cô kiếm Triết biệt Ngao bái Trương phong Phương miễn Dương anh
Nam cung phi Tần lương ngọc Viên thừa chí Nam cung cung diệt Nạp lam tiềm lẫm Yên nhược tuyết
Dương ảnh phong Cao trường cung Hàn thế trung Dương hi liệt Mạnh tri thu Nguyệt my nhi
Nhạc phi Xích tinh hổ hoàng Cao trường cung Đạo nhất chân nhân Trương phong Mạnh tri thu
Ngu cơ Há thiên hùng hoàng Ngao bái Thanh hiểu sư thái Thu y thủy Nạp lam tiềm lẫm
Kinh kha Tử bối ngạc hoàng Hàn thế trung Đoan mộc duệ Nam cung diệt Thượng quan phi long
Lý quảng Kim sí bằng hoàng Triết biệt Hoàng mộ vân Yên nhược tuyết Thiên tinh đạo trưởng
Triệu vân Ngân giác tê hoàng Tần lương ngọc Chúc tử hư Đường ảnh Dương hi liệt
Lý nguyên bá Định hải kim cang Viên thừa chí Dương anh Phương miễn Nguyệt my nhi
Nạp lam tiền lẫm Nguyệt minh dao Nạp lan chân Tiểu ảnh phong Tử hiên Tường vi
Thượng quan phi long Sài tung Triệu thăng quyền Hà mộ tuyết Trương như mộng Nam cung thái hồng
Dương hi liệt Vô tướng Triệu tiết Thiệu kỵ phong Lâm hải Gia luật tị li
Yên nhược tuyết Gia luật tị li Lục văn long Thiệu kỵ phong Triệu vô song Khúc hà
Thiên tinh đạo trưởng Tường vi Lâm hải Nguyệt minh dao Nam cung thái hồng Trương như mộng
Thu y thủy Trương lâm tâm Triệu vô song Hà mộ tuyết Sài tung Phong ngọc như
Đường ảnh Tiểu ảnh phong Đường tiêu Tử hiên Trác phi phàm Triệu thăng quyền
Phương miễn Lâm hải Đường tiêu Gia luật tị lị Triết biệt Hà mộ tuyết
Nam cung duyệt Thiệu kỵ phong Vô tướng Triệu tiết Lâm hải Lục văn long
Trương phong Trương như mộng Trương lâm tâm Nam cung thái hồng Sài tung Phong ngọc như
Ngân giác tê hoàng Bôn diệm bá vương Cửu vĩ hồ vương Liễu tiêu đình Triệu vô song Hà mộ tuyết
Kim si bằng hoàng Cửu vĩ hồ vương Bôn diệm bá vương Lý điềm nhi Triệu thăng quyền Khúc hà
Định hải kim giang Cửu vĩ hồ vương Song thủ dị thú Dương thiết tâm Sài tung Lâm hải
Tử bối ngạc giang Song thủ dị thú Cửu vĩ hồ vương Hoàn nhan tương Khúc hà Triệu thăng quyền
Hám thiên hùng hoàng Song thủ dị thú Bôn diệm bá vương Vô tưởng Vô tưởng Song thủ dị thú
Xích tinh hổ hoàng Bôn diệm bá vương Song thủ dị thú Lý thiên mục Thiệu kỵ phong Lục văn long
Hàn thế trung Hoàn nhan tương Lý điềm nhi Lý tiêu đình Vô tưởng Triệu tiết
Ngao bái Vô tưởng Đường tiêu Trác phi phàm Lý thiên mục Nguyệt minh dao
Viên thừa chí Dương thiết tâm Vô tưởng Lý điềm nhi Liễu tiêu đình Phong ngọc thư
Tần lương ngọc Liễu tiêu đình Hoàn nhan tương Dương thiết tâm Lý thiên mục Trương lâm tâm
Triết biệt Lý điềm nhi Tường vi Dương thiết tâm Hoàn nhan tương Cửu vĩ hồ vương
Cao trường cung Lý thiên mục Tiểu ảnh phong Nạp lan chân Tử hiên Bô diệm bá vương
Mạnh tri thu Tướng vi Tiểu ảnh phong Trác phi phàm Nạp lan chân Tử hiên
Đoan mộc duệ Hoàn nhan tương Gia luật tị lị Đường tiêu Thiệu kỵ phong Trác phi phàm
Đạo nhất chân nhân Lý thiên mục Trương như mộng Phong ngọc thư Sài tung Vô tướng
Hoàng mộ vân Lý điềm nhi Gia luật tị lị Nguyệt minh dao Nam cung thái hồng Lục văn long
Thanh hiểu sư thái Vô tưởng Hà mộ tuyết Nạp lam chân Trương lâm tâm Triệu vô song
Chúc tử hư Liễu tiêu đình Đường tiêu Trác phi phàm Khúc hà Triệu thăng quyền
Dương anh Dương thiết tâm Trường lâm tâm Nam cung thái hồng Trương như mộng Phong như ngọc
Nguyệt my nhi Tiểu ảnh phong Nạp lan chân Tử hiên Tường vi Nguyệt minh dao

TẢI BẢNG THỨC TỈNH ĐỒNG HÀNH TẠI ĐÂY

Điều kiện thức tỉnh đồng hành

  • Khi máy chủ đã mở 159 ngày, thì tính năng thức tỉnh đồng hành sẽ mở.
  • Tùy vào phẩm chất Đồng Hành mà tốn đạo cụ thức tỉnh nhiều hay ít.

Thức tỉnh đồng hành SSS

Điều kiện :

  • Cần 5 Đồng Hành SS, được trang bị Vũ Khí Bổn Mạng tương ứng.
  • 300 Tư Chất Đơn.

Thức tỉnh đồng hành SS

Điều kiện :

  • Cần 5 Đồng Hành S, được trang bị Vũ Khí Bổn Mạng tương ứng.
  • 75 Tư Chất Đơn.

Thức tỉnh đồng hành S

Điều kiện :

  • Cần 5 Đồng Hành phẩm chất A chỉ định.
  • 25 Tư Chất Đơn.

-> Tìm hiểu thêm về: Thức Tỉnh Đồng Hành VLTK Mobile