Các cấp bậc trong Thế Giới Hoàn Mỹ – Bao nhiêu cảnh giới ?

the-gioi-hoan-my

Trong Thế Giới Hoàn Mỹ sẽ chia thành 3 cảnh giới: Phàm Nhân, Thần Đạo, Tiên Đạo, cụ thể như sau:

Phàn Nhân

Trong phàn nhân cảnh giới sẽ được chia thành các cấp độ như sau:

Cấp 1: Bàn Huyết Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn (Cực Cảnh).

Cấp 2: Động Thiên Cảnh: 1 Động Thiên – 10 Động Thiên (Cực Cảnh).

Cấp 3: Hóa Linh Cảnh: Thân Thể Thành Linh – Trọng Tố Chân Ngã – Động Thiên Dưỡng Linh.

Cấp 4: Minh Văn Cảnh (Phong Hầu): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

Cấp 5: Liệt Trận Cảnh (Vương Giả ): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

Cấp 6: Tôn Giả Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

Thần Đạo

Khi đột phá cảnh giới Phần Nhân sẽ tiến vào cảnh giới Thần Đạo bao gồm các cấp độ sau:


Cấp 1: Thần Hỏa Cảnh (Ngụy Thần ): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

Cấp 2: Chân Nhất Cảnh (Chân Thần): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

Cấp 3: Thánh Tế Cảnh (Thần Vương): chiến lực thay đổi liên tục từ Tôn Giả tới Thiên Thần.

Cấp 4: Thiên Thần Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn

Cấp 5: Hư Đạo Cảnh.

Cấp 6:Trảm Ngã Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

Cấp 7: Độn Nhất Cảnh (Chí Tôn): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

Cấp 8: Chí Tôn Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.

Cấp 9: Chí Tôn Cực Đạo (Nhân Đạo Đỉnh Phong)

Tiên Đạo (Trường Sinh Lĩnh Vực)

Khi đột phá Thần Đạo sẽ vào Tiên Đạo được trường sinh bao gồm các cấp độ sau:

Cấp 1: Chân Tiên.

Cấp 2: Tiên Vương: Yếu Nhược – Bình Thường – Tuyệt Đỉnh – Bá Chủ.

Cấp 3; Chuẩn Tiên Đế.

Cấp 4: Tiên Đế.

Ngoài ra, còn có 1 số hệ Thống Tu Luyện do nam chính tự sáng tạo như sau:

Cấp 1: Luân Hải Bí Cảnh.

Cấp 2: Đạo Cung Bí Cảnh.

Cấp 3: Tứ Cực Bí Cảnh.

Cấp 4: Hóa Long Bí Cảnh.

Cấp 5.Tiên Đài Bí Cảnh.

  • Tiên Hồng Trần (Tiên khác loại): Nhất Thế – Cửu Thế.
  • Đệ Thập Thế: Độ Kiếp Thành Chân Tiên.

Cấp 6: Ngẩng Đầu Ba Thước Có Thần Minh (Tiên Vương).

Cấp 7: Thần Minh Hợp Nhất Với Cơ Thể (Chuẩn Tiên Đế).

Cấp 8: Tiên Đế.

Thế Giới Hoàn Mỹ khi được chuyển thể thành phim thì cực hay, hiện đang khởi chiếu các bạn có thể theo dõi.