Câu nói của Kayle


cau-noi-cua-kayle

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Kayle khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại.

Câu nói hài hước của Kayle

Một chút hài hước của Kayle làm cho trận đấu vui hơn

Evil fears only fire! And Yordles, because, what even ARE they?”Nỗi sợ hãi chỉ có lửa! Và Yordles, bởi vì, thậm chí chúng là gì? “
“A thief, a murderer, and a corrupt guard, all walk into my sword. The end.” *Kayle laughs*Một tên trộm, một kẻ giết người và một người bảo vệ tham nhũng, tất cả đều bước vào thanh kiếm của tôi. Sự kết thúc. * Kayle cười *

Câu nói chế nhạo của Kayle

Chế nhạo ư

“Surrender to the light and I will spare your soul!”Đầu hàng với ánh sáng và tôi sẽ tha cho linh hồn của bạn!
“Ready to be judged?”Sẵn sàng để được đánh giá?

Câu nói khi Kayle di chuyển

Mỗi khi di chuyển Kayle sẽ nói

“There is right, and there is wrong. All else is rationalization.”Có đúng, và có sai. Tất cả những thứ khác là hợp lý hóa.
“The moment justice bends, it breaks.”Khoảnh khắc công lý bị bẻ cong, nó bị phá vỡ.
“The righteous path begins with me.”Con đường chính nghĩa bắt đầu với tôi.
“Only the divine may judge.”Chỉ có thiêng liêng mới có thể phán xét.
“Mortals are blinded by their own misery.”Người phàm bị mù bởi sự khốn khổ của chính họ.
“A clean cut divides darkness and light.”Một vết cắt sạch sẽ phân chia bóng tối và ánh sáng.
“The divine path shows no footsteps.”Con đường thiêng liêng cho thấy không có bước chân.
“To withhold justice is a dark sin…”Giữ lại công lý là một tội lỗi đen tối …
“This world was not made to last.”Thế giới này không được tạo ra để tồn tại.
“Emotions are a weakness.”Cảm xúc là một điểm yếu.
“On wings of fire, hope ascends.”Trên đôi cánh của lửa, hy vọng lên cao.

Câu nói khi Kayle tấn công từ cấp 1-11

Từ cấp 1 – 11 khi tấn công Kayle sẽ nói

“By divine edict!”Bằng sắc lệnh thần thánh!
“Fear the cleansing fire.”Sợ lửa làm sạch.
“Justice unyielding!”Công lý kiên cường!
“Trial by fire!”Thử lửa!
“Avarice falls!”Avarice rơi!
“Be judged!”Bị phán xét!
“You fall short!”Bạn bị hụt hẫng!
“Darkness begone!”Bóng tối bắt đầu!
“Pay for your sins!”Trả tiền cho tội lỗi của bạn!
“You deserve this!”Bạn xứng đáng với điều này!
“Righteous glory!”Vinh quang chính nghĩa!
“Stand and be judged!”Đứng và được đánh giá!
“Surrender and I will make this quick!”Đầu hàng và tôi sẽ làm điều này nhanh chóng!
“Fire reveals truth!”Lửa tiết lộ sự thật!
“Save your excuses!”Lưu lý do của bạn!
“I will not bend!”Tôi sẽ không uốn cong!
“I bring the Light’s wrath!”Tôi mang theo cơn thịnh nộ của Ánh sáng!

Câu nói khi Kayle di chuyển từ cấp 11 – 18

Khi tấn công từ cấp 11- 18 sẽ nói

“The wicked shall fall!”Kẻ ác sẽ gục ngã!
“The wicked shall burn!”Kẻ ác sẽ bị đốt cháy!
“Rejoice at your redemption!”Hãy vui mừng với sự cứu chuộc của bạn!
“Kneel before the light!”Quỳ trước ánh sáng!
“For virtue!”Vì đức hạnh!
“No mercy!”Không thương xót!
“Heretic!”Dị giáo!
“I deem you lacking!”Tôi cho rằng bạn thiếu!
“Deceiver!”Kẻ lừa dối!
“Guilty!”Tội lỗi!
“Burn!”Đốt cháy!
“Light and Glory!”Ánh sáng và vinh quang!
“This is your penance!”Đây là sự đền tội của bạn!
“No sin too small.”Không có tội quá nhỏ.

-> Tìm hiểu thêm: Câu nói của Leona