Câu nói của Swain

cau-noi-cua-swain

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Swain khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại.

Vậy! Nhưng câu nói ấy có gì đặc biệt hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Câu nói khi Pick Swain

“Fear the power you do not see.” -> “Sợ sức mạnh mà bạn không nhìn thấy.”

Câu nói khi Ban Swain

“Do not confuse cowardice for wisdom.” -> “Đừng nhầm lẫn sự hèn nhát cho sự khôn ngoan.”

Câu nói của Swain bắt đầu game

“Swain’s theme starts playing.” – > “Chủ đề của Swain bắt đầu chơi. “

Câu nói khi Swain tấn công

Nếu để ý các bạn sẽ nghe được những câu nói này của Swain khi tấn công bất kỳ thứ gì?

“A petty squabble for pettier men.”Một cuộc cãi vã nhỏ nhặt dành cho những người đàn ông nhỏ nhắn hơn.
“Diplomacy is a subtle art.”Ngoại giao là một nghệ thuật tinh tế.
“Do not try my patience.”Đừng cố gắng kiên nhẫn của tôi.
“Empire above all.”Đế chế trên hết.
“And to think, they called me a “cripple”.”Và để suy nghĩ, họ gọi tôi là kẻ què quặt “.”
“You lack discipline.”Bạn thiếu kỷ luật.
“The ends of war are death.”Kết thúc của chiến tranh là cái chết.
“How tedious.”Thật tẻ nhạt.
“A conquered nation is a loyal one.”Một quốc gia bị chinh phục là một quốc gia trung thành.
“Incompetence surrounds me.”Sự bất tài bao quanh tôi.
“Strength is the only teacher.”Sức mạnh là giáo viên duy nhất.
“We must remind them of their place.”Chúng ta phải nhắc nhở họ về vị trí của họ.
“The right to rule, held, in my hand.”Quyền cai trị, nắm giữ, trong tay tôi.
“This is the least of my crimes.”Đây là tội ác ít nhất của tôi.
“If you insist on dying.”Nếu bạn khăng khăng chết.
“Submit.”Gửi đi.
“Sacrifices must be made.”Hy sinh phải được thực hiện.
“Weak of body; weak of mind.”Yếu cơ thể; yếu tâm.
“You dare oppose Noxus?”Bạn dám phản đối Noxus?
“Pity stays the hand of the merciful, but not mine.”Đáng tiếc ở lại bàn tay của người thương xót, nhưng không phải của tôi.
“I will not tolerate interference.”Tôi sẽ không tha thứ cho sự can thiệp.
“Try to die with dignity.”Hãy cố gắng chết với nhân phẩm.
“This will be my offering.”Đây sẽ là đề nghị của tôi.
“You would do well to die before my ravens find you.”Bạn sẽ làm tốt để chết trước khi quạ của tôi tìm thấy bạn.
“Know when to die!”Biết khi nào chết!

Câu nói khi Swain di chuyển

Rất nhiều lời nói từ hành động của Swain

“Tell me again all the crimes I’ve committed, and I’ll tell you the price of victory.”Hãy nói lại cho tôi tất cả những tội ác tôi đã phạm phải và tôi sẽ nói cho bạn biết giá của chiến thắng.
“We are at war. Do not forget it.”Chúng tôi đang có chiến tranh. Đừng quên điều đó.
“I have killed more men with words than by my own hand. Not for lack of trying.”Tôi đã giết nhiều người bằng lời nói hơn là bằng tay của chính mình. Không phải vì thiếu cố gắng.
“Destiny marches, like any man.”Diễu hành định mệnh, giống như bất kỳ người đàn ông nào.
“The more they try to kill me the more they reveal I am on the right path.”Họ càng cố giết tôi, họ càng tiết lộ tôi đang đi đúng hướng.
“To redraw the map, the blood of soldiers must be the ink.”Để vẽ lại bản đồ, máu của binh lính phải là mực.
“There is always a choice. The truth is no exception.”Luôn có một sự lựa chọn. Sự thật cũng không ngoại lệ.
“A new vantage, is all the advantage I need.”Một thuận lợi mới, là tất cả lợi thế tôi cần.
“I suppose I should be grateful they have the decency to fear me.”Tôi cho rằng tôi nên biết ơn vì họ có lòng kiên định để sợ tôi.
“A Noxian knows who he is, and what he must do.”Một người Noxian biết anh ta là ai và anh ta phải làm gì.
“The old wounds ache. They are reminders.”Những vết thương cũ đau nhức. Chúng là những lời nhắc nhở.
“Decisions have consequences. This I know well.”Quyết định có hậu quả. Điều này tôi biết rõ.
“They expect me to play fairly. We aren’t even playing the same game.”Họ mong đợi tôi chơi công bằng. Chúng tôi thậm chí không chơi cùng một trò chơi.
“Hmm… I do so enjoy explaining things to idiots.”Hmm … tôi rất thích giải thích mọi thứ với những kẻ ngốc.
“I could kill them all. But it would be far crueler to show them that I am right.”Tôi có thể giết tất cả bọn chúng. Nhưng sẽ thật tàn khốc hơn khi cho chúng thấy rằng tôi đúng.
“Never make a bargain with a demon that you intend to keep.”Đừng bao giờ mặc cả với một con quỷ mà bạn định giữ.
“One can read the future in battle lines, assuming one can read.”Người ta có thể đọc tương lai trong các dòng chiến đấu, giả sử người ta có thể đọc.
“They are five steps from realizing: I am ten steps ahead.”Họ là năm bước để nhận ra: tôi đi trước mười bước.
“I was born a patrician. I became a soldier.”Tôi sinh ra là một người yêu nước. Tôi đã trở thành một người lính.
“Would they even struggle to survive, if they knew what was to come?”Họ thậm chí sẽ đấu tranh để sinh tồn, nếu họ biết điều gì sẽ đến?
“I peer through the darkness others fear.”Tôi nhìn qua bóng tối người khác sợ hãi.
“When their lives flash before their eyes, so do their secrets.”Khi cuộc sống của họ lóe lên trước mắt, thì bí mật của họ cũng vậy.
“A riddle wrapped in a mystery, hidden within us all.”Một câu đố được gói trong một bí ẩn, ẩn giấu trong tất cả chúng ta.
“It is not the visions that haunt me, but what I do not see.”Đó không phải là tầm nhìn ám ảnh tôi, mà là những gì tôi không nhìn thấy.
“A calculated risk is no risk at all.”Một rủi ro được tính toán là không có rủi ro nào cả.
“Is it not enough for Noxus to be strong?”Có đủ để Noxus mạnh không?
“I cannot lead if I allow fools to stumble about before me.”Tôi không thể lãnh đạo nếu tôi cho phép những kẻ ngốc vấp ngã trước tôi.
“They are blind to the cold logic of this world.”Họ mù quáng trước logic lạnh lùng của thế giới này.
“What is one more demon, when I already have so many?”Một con quỷ nữa là gì, khi tôi đã có rất nhiều?
“The mud on our boots will hide the bloodstains.”Bùn trên ủng của chúng tôi sẽ che giấu những vệt máu.
“The few for the many.”Số ít cho nhiều người.
“I’ve heard what they call me. What a waste of their final words.”Tôi đã nghe những gì họ gọi cho tôi. Thật lãng phí những lời cuối cùng của họ.
“A voice whispers in the shadows. Though few can hear it.”Một giọng nói thì thầm trong bóng tối. Mặc dù ít người có thể nghe thấy nó.
“The shadows of our empire, are cast by a raven’s wings.”Bóng tối của đế chế của chúng ta, được đúc bởi đôi cánh của một con quạ.
“After the battle, the ravens feast.”Sau trận chiến, bữa tiệc của những con quạ.
“They falter before my dragons.”Họ chùn bước trước những con rồng của tôi.
“It is wise to fear the future. It belongs to them.”Thật là khôn ngoan khi sợ tương lai. Nó thuộc về họ.

Câu nói chế nhạo của Swain

Chế nhạo ư

“Every day I rule, Noxus becomes a more perfect expression of my will.”Mỗi ngày tôi cai trị, Noxus trở thành một biểu hiện hoàn hảo hơn cho ý chí của tôi.
“The demon is always in the details.”Con quỷ luôn ở trong chi tiết.
“I would not ask of anyone what I would not do myself.”Tôi sẽ không hỏi bất cứ ai những gì tôi sẽ không làm cho mình.
“There can be no unity without purpose, and there is one all men are born to.”Không thể có sự thống nhất nếu không có mục đích, và có một người đàn ông được sinh ra.

Câu nói hài hước của Swain

Đôi khi Swain cũng thật hài hước với các câu nói này

“I have to know who has a crush on whom.”Tôi phải biết ai phải lòng ai.
“Which one of you is Beatrice again?”Ai trong số các bạn là Beatrice một lần nữa?
“Caw caw caw caw caw. There, are you satisfied?”Caw caw caw caw caw. Có, bạn có hài lòng không?
“My birds are hungry.”Chim của tôi đói.
“I’ll eat your soul myself.”Tôi sẽ ăn linh hồn của bạn.

Cùng nghe giọng nói của Swain:

Tìm hiểu thêm : Câu nói của Soraka