Cung thiên vũ

Cung thiên vũ

Cung thiên vũ một vũ khí có sát thương tầm xa mạnh trong liên minh sinh tồn ( Survival Heroes). Nếu bạn thích xạ thủ thì đây chắn hẳn là vũ khí yêu thích của bạn trong một trận đấu.

Vai trò : Xạ thủ/ST cao

Bộ kỹ năng

+Bị động : Mỗi lần

+ Tán xạ tiễn

+ Cuyên tâm tiễn

+ Vũ tiễn :

Trang bị khuyên dùng cho cung thiên vũ :

trang-bi-cung-thien-vu

Ngọc khuyên dùng cho cung thiên vũ :

Ngọc bậc I :

 • Tàn bạo 1 : Tốc đánh + 0,23% ; Bạo + 0,23%
 • Hút máu 1 : Hút máu + 0,17%; Công vật lý +0,1
 • Nhạy bén 1: Tốc đánh +0,23%; tốc chạy + 0,01
ngoc-cung-thien-vu-bac-I

Ngọc bậc II :

 • Tàn bạo 2 : Tốc đanh +0,35%; bạo +0,35%
 • Hút máu 2 : Hút máu +0,25%; công vật lý +0,2
 • Nhạy bén 2 : Tốc đánh +0,35%; tốc chạy +0,01
ngoc-cung-thien-vu-bac-II

Ngọc bậc III:

 • Tàn bạo 3 : Tốc đánh +0,47%; bạo +0,47%
 • Hút máu 3 : Hút máu + 0,33%; công vật +0,3
 • Nhạy bén 3: Tốc đáu + 0,47%; tốc chạy +0,01
 • Liên trảm 3 :[Liên trảm] Diệt người chơi, (vĩnh cửu) tăng
 • Sôi máu 3 : [ Sôi máu] Liên tục công tăng thuộc tính.
 • Xung phong 3 : [Xung phong] ở gần vòng độc được tăng tốc độ độ
ngoc-cung-thien-vu-bac-III

Ngọc bậc IV :

 • Tàn bào 4 : Tốc đánh +0,7%; bạo +0,7%
 • Hút máu 4 : Hút máu + 0,5%; công vật lý +0,4
 • Nhạy bén 4 : tốc đánh +0,7%; tốc chạy +0,02
 • Liên trảm 4 :[Liên trảm] Diệt người chơi, (vĩnh cửu) tăng
 • Sôi máu 4 : [ Sôi máu] Liên tục công tăng thuộc tính.
 • Xung phong 4 : [Xung phong] ở gần vòng độc được tăng tốc độ độ
ngoc-cung-thien-vu-bac-iv

Ngọc bậc V :

 • Tàn bào 5 : Tốc đánh +1,1%; bạo +1,1%
 • Hút máu 5: Hút máu + 0,9%; công vật lý +0,6
 • Nhạy bén 5 : tốc đánh +1,1%; tốc chạy +0,03
 • Liên trảm 5 :[Liên trảm] Diệt người chơi, (vĩnh cửu) tăng
 • Sôi máu 5: [ Sôi máu] Liên tục công tăng thuộc tính.
 • Xung phong 4 : [Xung phong] ở gần vòng độc được tăng tốc độ độ
ngoc-cung-thien-vu-bac-v