Câu nói của Aatrox

cau-noi-cua-aatrox

Cùng Blog Game Zathong tìm hiểu các câu nói của Aatrox khi Ban/Pick, di chuyển và tham gia chiến đấu trong 1 trận đấu Liên Minh Huyền Thoại.

Câu nói khi Pick Aatrox

“Now, hear the silence of annihilation!” -> “Bây giờ, hãy nghe sự im lặng của sự hủy diệt!”

Câu nói khi Ban Aatrox

“Let me end this!” -> “Hãy để tôi kết thúc điều này!”

Câu nói chế nhạo của Aatrox

Aatrox sẽ chế nhạo ra sao

“I am like a demon, but more edgy, right? You know, cause I’m a sword. Hmm…”Tôi giống như một con quỷ, nhưng sắc sảo hơn, phải không? Bạn biết đấy, vì tôi là một thanh kiếm. Hmm …
“So uh, I’m Aatrox. I’m a transcendental being trapped inside cutlery… What’s yourVậy uh, tôi là Aatrox. Tôi là một người siêu việt bị mắc kẹt trong dao kéo … Bạn là gì

Câu nói của Aatrox khi di chuyển

Một chặn đường dài

“They think me defeated, enchained. But I am unbowed… Noble is this carnage.”Họ nghĩ rằng tôi đã bị đánh bại, bị mê hoặc. Nhưng tôi không thể kiềm chế được … Cao quý là cuộc tàn sát này.
“I am your reckoner, mortals.”Tôi là người tính toán của bạn, người phàm.
“Challenge me, mortals! I am here!”Thử thách tôi đi, người phàm! Tôi ở đây!
“Am I the abyss? Or did I gaze into it?”Tôi có phải là vực thẳm không? Hay tôi nhìn chằm chằm vào nó?
“The only peace I seek… is death!”Sự bình yên duy nhất tôi tìm kiếm … là cái chết!
“I am oblivion, I am destruction… I am doom.”Tôi là lãng quên, tôi là hủy diệt … tôi là cam chịu.
“The true sound of my blade can only be heard when they loathe re-incarnation.”Âm thanh thực sự của lưỡi kiếm của tôi chỉ có thể được nghe thấy khi họ ghê tởm tái sinh.
“This cursed form… This crude decaying flesh! I loathe it!”Hình thức đáng nguyền rủa này … Thịt thối rữa thô thiển này! Tôi ghê tởm nó!
*Laughs* “Let them lament… my name.”* Cười * “Hãy để họ than thở … tên tôi.”
“I stood against the void. Now… I would welcome it.”Tôi đã đứng trước khoảng trống. Bây giờ … tôi sẽ chào đón nó.
“I cannot die… until all life ends.”Tôi không thể chết … cho đến khi tất cả cuộc sống kết thúc.
“Primitives worship me, hoping for mercy. I shall give them death.”Người nguyên thủy tôn thờ tôi, hy vọng được thương xót. Tôi sẽ cho họ cái chết.
“They will call me a god killer!”Họ sẽ gọi tôi là kẻ giết thần!
“I am doom!”Tôi cam chịu!
“As long as this form lives, I will punish them.”Chừng nào hình thức này còn sống, tôi sẽ trừng phạt họ.
“My suffering… I will make it bloom.”Nỗi khổ của tôi … tôi sẽ làm cho nó nở hoa.
“My darkness was not born, it was forged by my prison.”Bóng tối của tôi không được sinh ra, nó được rèn bởi nhà tù của tôi.
“I am not a king, I am not a god, I am… worse…”Tôi không phải là một vị vua, tôi không phải là một vị thần, tôi … tệ hơn …
“Those who call me enemy, I welcome them.”Những người gọi tôi là kẻ thù, tôi hoan nghênh họ.
“I will snuff out the light, I shall make darkness eternal!”Tôi sẽ dập tắt ánh sáng, tôi sẽ làm cho bóng tối vĩnh cửu!
“All that lives, I will end!”Tất cả cuộc sống, tôi sẽ kết thúc!
“There is a darkness in my heart deeper than any shadow!”Có một bóng tối trong trái tim tôi sâu hơn bất kỳ cái bóng nào!
“I march to death… Though I wish it was my own…”Tôi hành quân đến chết … Mặc dù tôi ước nó là của riêng mình …
“I will drown them in oceans of blood!”Tôi sẽ nhấn chìm chúng trong đại dương máu!
“Patience, Aatrox! Patience! Your freedom will come!”Kiên nhẫn, Aatrox! Kiên nhẫn! Tự do của bạn sẽ đến!
“Gods and mortals, they deserve only death!”Thần và phàm nhân, họ chỉ đáng chết!
“Kneel mortals! So I may split your shoulders from your spine!”Quỳ chết! Vì vậy, tôi có thể tách vai của bạn khỏi cột sống của bạn!
“March toward vengeance… Drown this world in blood!”Tháng ba hướng về báo thù … Đắm chìm thế giới này trong máu!
“I must destroy even hope.”Tôi phải tiêu diệt ngay cả hy vọng.
“For my imprisonment, they will suffer!”Đối với sự giam cầm của tôi, họ sẽ đau khổ!
“I will render these mortals’ forms into my own!”Tôi sẽ biến hình dạng của những người phàm này thành của mình!
“Their screams will be like the soothing hum of insects at dusk.”Tiếng thét của chúng sẽ giống như tiếng kêu êm dịu của côn trùng vào lúc hoàng hôn.

Câu nói khi Aatrox tấn công

Hắn sẽ nói gì khi tấn công

Come, let me show you darkness!”Hãy đến, để tôi chỉ cho bạn bóng tối! “
“Fight! Join me in death!”Chiến đấu! Tham gia cùng tôi trong cái chết!
“Your death awaits!”Cái chết của bạn đang chờ!
“I will hack and chop and cleave, and sunder the filth of your forms!”Tôi sẽ hack và chặt và chẻ, và phá hoại sự bẩn thỉu của các hình thức của bạn!
“I am not your enemy, I am the enemy!”Tôi không phải là kẻ thù của bạn, tôi là kẻ thù!
“I am Darkin! Your gods fear me!”Tôi là Darkin! Thần của bạn sợ tôi!
“I will sever your limbs! I will carve your souls!”Tôi sẽ cắt đứt chân tay của bạn! Tôi sẽ khắc linh hồn của bạn!
“Carnage is my method.”Thảm sát là phương pháp của tôi.
“I can smile, and murder while I smile.”Tôi có thể mỉm cười, và giết người trong khi tôi cười.
“Suffer, as I suffer!”Đau khổ, như tôi đau khổ!
“Carnage… Hoooooome…”Thảm sát … Hoooooome …
“Hear this cursed form sing!”Nghe bài hát bị nguyền rủa này!
“Sorrow… I shall deliver it to you.”Nỗi buồn … tôi sẽ giao nó cho bạn.
“I begged for death, now I am its bringer!”Tôi đã cầu xin cái chết, bây giờ tôi là người mang nó!
“I am the god killer!”Tôi là kẻ giết thần!
“Come!” *Grunt* “Destiny awaits!”Đến! * Grunt * “Định mệnh đang chờ!”
“You would fight me?! Come, let me show you hell!”Bạn sẽ chiến đấu với tôi?! Hãy đến, hãy để tôi chỉ cho bạn địa ngục!

Tìm hiểu thêm: Câu nói nói của Kayle